Nøgletal

Er livet som indehaver af egen virksomhed blevet mere eller mindre attraktivt?

Hvad mener du, er de to vigtigste faktorer for et bedre erhvervsklima for danske virksomheder?

Livet som selvstændig

Konkret handling for SMV’erne savnes

Der tales meget om at gøre livet lettere for de mindre og mellemstore virksomheder, men SMV Barometret dokumenterer igen i år i endnu højere grad, at det ikke udmønter sig tilstrækkeligt i konkrete handlinger; for hele 76,9 % svarer, at vilkårene er uændrede i forhold til sidste år, hvor 68,4 % mente, at vilkårene som selvstændig var uændrede i forhold til det forgangne år.

Vi må altså konstatere, at endnu flere oplever, at erhvervsklimaet befinder sig på samme og måske endda et lavere niveau i forhold til at bedre den administrative virkelighed for SMV’erne.

Der er dog 7,8 %, som svarer, at det er blevet markant mere attraktivt at være indehaver af egen virksomhed. Sidste år var dette tal kun 5,4 %.

Markant er det, at mange flere er afklarede i forhold til at svare på spørgsmålet ”Er livet som indehaver af egen virksomhed mere eller mindre attraktivt?”. I år svarer kun 4,6 % ”Ved ikke”. Sidste år valgte 15,4 % denne svarmulighed. Måske er de selvstændige blevet mere afklarede i forhold til egen erhvervsmæssig position?

De vigtigste faktorer for et bedre erhvervsklima

Ganske vist vil SMV’erne gerne betale mindre i skat, men det er lempelse af de administrative krav, som vejer tungest, når der i undersøgelsen må nævnes to ting, som er vigtige for at forbedre erhvervsklimaet.

I år svarer 71,2 % mod 58,9 % sidste år således, at de ønsker lempeligere administrative krav for at bedre erhvervsklimaet. Også når det gælder ønsket om lavere selskabsskat, er tallet steget fra 28,1 % i 2017 til 39,1 % i 2018. Knap så mange, 28,5 % (2018) mod 24,5 % (2017), angiver en lavere personskat som vigtig.

Der er en nedgang fra 17,9 % (2017) til 16,5 % (2018) i forhold til at ønske støtte til finansiering, hvilket nok hænger sammen med tre faktorer: At det generelt går stadigt bedre for virksomhederne, så lånebehovene er ikke så store som tidligere, at det er blevet nemmere at tale lån med bankerne, og også at vejene til at finde alternative finansieringsmuligheder efterhånden er blevet lettere.

Det udtalte ønske om at lempe kravene til administration bør interessere politikerne på Christiansborg. Ikke kun som en del af det kommende års valgkamp, men som et vedvarende langsigtet mål, der kan være med til at sikre SMV’ernes fortsatte vækst.

For mange afgiftskrav gør os mindre konkurrencedygtige

At så mange svarer, at de ønsker lempeligere administrative krav, er med stor sikkerhed også et resultat af, at virksomhederne har haft travlt med at få implementeret nye regler og rutiner i forbindelse med, at EU-Persondataforordningen skulle træde i kraft pr. 25. maj 2018.

En af fritekstbesvarelserne fra ”Andet kategorien” nævner konkret indviklet administration som en hæmsko i konkurrencen med udenlandske aktører:

”For mange og for indviklede afgiftskrav, inkl. moms, gør os mindre konkurrencedygtige end de udenlandske spillere på det danske marked i forhold til de danske forbrugere.”

Det må være en lavthængende frugt for de politikere, som ønsker et driftigt land, at arbejde for at nedbringe mængden af administrative krav. Alt andet lige må det være langt billigere at mindske den administrative byrde end at sænke skatten.

Hovedområder

 

 

Livet som selvstændig