Nøgletal

SMV-index

Sammenfatning

De mindre og mellemstore virksomheder kunne i 2018 vise fremgang i både omsætning og overskud for tredje år i træk. En periode, hvor der samtidig er fremgang i de to vigtigste nøgletal, skal man efterhånden mange år tilbage for at finde, og det vidner om en gruppe virksomheder, der selv i et stærkt konkurrence-præget marked gør det rigtig godt.

At øge omsætningen kan alle gøre, men at omsætte et øget salg til et større overskud kræver ikke bare godt købmandskab, men også god styring. Det sidste hører almindeligvis ikke til spidskompetencerne i alle mindre og mellemstore virksomheder, hvor kundernes og medarbejdernes ve og vel ofte sættes højere end virksomhedernes indtjening. Derfor er der ekstra god grund til at kippe med flaget.

De ti væsentligste konklusioner

De ti væsentligste konklusioner i årets undersøgelse – der i lighed med tidligere år er baseret dels på en regnskabsanalyse og dels på en spørgeskemaundersøgelse – kan sammenfattes således:

  1. SMV’erne hævede i 2018 i gennemsnit deres omsætning med 3,2 %. Det er lidt mindre end i 2017, hvor omsætningen voksede med 5,6 %, men stigningen er helt på linje med, hvad landets største virksomheder præsterede i 2018.
  2. SMV’ernes overskud – forstået som deres resultat af primær drift – steg i 2018 i gennemsnit med 4,0 %. Det er også lidt lavere end året før, hvor de steg med 6,7 %, men stadig rigtig pænt.
  3. Over de seneste tre år – fra 2015 til 2018 – har SMV’erne hævet deres omsætning med næsten 15,3 %, mens deres overskud er steget med imponerende 20,5 %.
  4. Virksomhedernes størrelse har en kæmpe betydning. Virksomheder med en omsætning på over 10 mio. kr. har over de seneste tre år hævet deres omsætning med i gennemsnit 25,9 % og deres overskud med hele 30,5 %. For virksomheder med en omsætning under 10 mio. kr. er de tilsvarende tal henholdsvis 8,3 % (omsætning) og 13,4 % (overskud).
  5. Branchemæssigt er fremgangen i omsætning og overskud i 2018 jævnt fordelt over mange brancher.
  6. Geografisk er fremgangen også jævnt fordelt over hele landet, omend SMV’erne i Region Hovedstaden på begge målepunkter har haft den laveste vækst. I den evige kamp mellem de tre største provinskommuner – Aarhus, Aalborg og Odense – gik sejren i 2018 suverænt til den nordligste.
  7. Næsten en tredjedel af SMV’erne forventer at øge antallet af medarbejdere i 2019. For mange bliver det en udfordring at gøre dette. Andelen af virksomheder, som finder det svært at skaffe lokal og kompetent arbejdskraft, fortsætter med at stige og omfatter nu 33,8 %.
  8. Mindre end 15 % af SMV’erne beretter, at de har et aktuelt behov eller ønske om at låne penge. Størst behov har produktionsvirksomhederne (22,6 %). Blandt produktionsvirksomhederne, der har søgt om lån indenfor de seneste 12 måneder, oplevede de fleste, at det hverken er blevet lettere eller sværere at opnå lån.
  9. Næsten en tredjedel af SMV’erne vurderer, at de har eller vil kunne få konkurrencemæssige fordele ved at foretage klimavenlige tiltag.
  10. Næsten 91 % af SMV’erne mener, at de lever op til de nye persondataregler. Flest blandt virksomheder med mere end ti ansatte.

Udviklingen i omsætningen fra 2017 til 2018

De mindre og mellemstore virksomheders omsætning steg i 2018 med i gennemsnit 3,2 % sammenlignet med året før. Det er en lidt lavere stigning end i året før, hvor omsætningen blev hævet med 5,6 %, men helt på linje med landets største virksomheder. Ifølge en nylig undersøgelse fra Økonomisk Ugebrev løftede landets børsnoterede virksomheder således deres omsætning i 2018 med netop 3 %.

Væksten i omsætningen var mest markant blandt de større virksomheder. Alle virksomheder med en omsætning på over 10 mio. kr. oplevede således en vækst i omsætningen på mellem 6 og 9 %, mens de helt små virksomheder – dem med en omsætning på under 1 mio. kr. – faktisk oplevede en nedgang i omsætningen i 2018 på 7 %.

Branchemæssigt var fremgangen i omsætningen størst indenfor information og kommunikation – især blandt it-konsulentvirksomheder – med næsten 10 %. Indenfor sundhed og social- væsen – det vil sige læger, tandlæger og private daginstitutioner mv. – var fremgangen i omsætningen over 7 %.

Geografisk er fremgangen i omsætningen meget jævnt fordelt over hele landet. Størst var fremgangen på papiret for virksomhederne i Region Sjælland* med næsten 13 %.

Lavest var fremgangen blandt virksomhederne i Region Hovedstaden med kun 1,5 % og på Fyn med 2,3 %. Det er andet år i træk, at virksomhederne i Københavnsområdet ligger i bunden, når det gælder vækst i omsætningen. Dampen synes dermed – formentlig til manges overraskelse – at være gået noget af kedlen.

*Det bemærkes, at talgrundlaget for Region Sjælland er lidt mere usikkert end for de øvrige regioner.

Udviklingen i virksomhedernes overskud fra 2017 til 2018

SMV’ernes resultat af primær drift – det vil sige overskud før afskrivninger, renter og skat – voksede i 2018 med i gennemsnit 4,0 % sammenlignet med 2017. Det er lidt lavere end i året før, hvor overskuddene i gennemsnit blev øget med 6,7 %.

Også i forhold til overskuddene var der en markant forskel mellem de større virksomheder og de helt små virksomheder. Mens virksomheder med en omsætning på over 10 mio. kr. i gennemsnit øgede deres overskud med 8,5 %, så måtte de helt små virksomheder faktisk konstatere en nedgang i deres overskud med over 6 %.

Finansiering og forsikring ligger i top

Branchemæssigt var fremgangen på bundlinjen størst blandt virksomheder indenfor finansiering og forsikring – hvilket, når det gælder mindre og mellemstore virksomheder, primært er formidlings-virksomheder – med 12,7 % og indenfor bygge og anlæg med 12,4 %. Sværest var det for en række service- og undervisningsvirksomheder, hoteller og restauranter, transportvirksomheder samt virksomheder indenfor landbrug og fiskeri. De måtte alle konstatere en nedgang i deres overskud.

Geografisk var fremgangen rigtig pæn blandt de fynske virksomheder med en vækst i overskuddene på 7 %.

Lavest fremgang på bundlinjen havde virksomhederne i Region Hovedstaden. Her voksede den kun med 0,14 % sammenlignet med 2017.

Aalborg vinder provinsmesterskabet for 2018

Den evige kamp mellem de tre store provinsbykommuner: Aarhus, Aalborg og Odense – blev i 2018 suverænt vundet af den nordligste.

De mindre og mellemstore virksomheder i Aalborg Kommune løftede således i 2018 deres omsætning med i gennemsnit 6,1 % og deres overskud med 7,6 % sammenlignet med 2017. Begge tal altså pænt over landsgennemsnittet på henholdsvis 3,2 % og 4,0 %.

Sølvmedaljerne går til Aarhus, hvor SMV’erne øgede deres omsætning med 4,2 % og deres overskud med 2,3 % sammenlignet med 2017.

SMV’erne i Odense Kommune, der sidste år kunne fremvise den største fremgang i omsætningen, men til gengæld den laveste vækst i overskuddene, ligger i år nederst på begge målepunkter. De lykkedes nemlig kun med at hæve deres omsætning med i gennemsnit 1,0 %, mens de på bundlinjen måtte konstatere en decideret nedgang på i gennemsnit 2,8 %.

Lønomkostningerne steg i 2018

I betragtning af, at beskæftigelsen bare steg og steg gennem hele 2018, er det ikke overraskende, at virksomhedernes lønomkostninger også steg. Stigningen var på 3,1 % mod 5,2 % i 2017 og 4,6 % i 2016. Lønnens andel af virksomhedernes omsætning udgjorde i 2018 lige under 32 %, hvilket er marginalt lavere end i 2017.

Regnskaberne giver ikke svar på, om de stigende lønudgifter skyldes flere ansatte eller højere lønninger, men formentlig er der tale om en kombination.

Ikke overraskende er lønomkostningerne i virksomheder med en omsætning på over 10 mio. kr. – hvis omsætning og overskud er vækstet mest – steget mere end gennemsnittet nemlig med 6,5 %. Hos virksomheder med en omsætning i niveauet 1-10 mio. kr. steg lønomkostningerne med 1,0 %, mens de hos de helt små virksomheder faktisk faldt med 5,2 %.

Geografisk er stigningen i lønomkostningerne jævnt fordelt over hele landet om end mest i Jylland.

Branchemæssigt er det især virksomheder indenfor sundhed og socialvæsen (+7,0 %), transport (+5,3 %), bygge og anlæg (+5,0 %) samt hoteller og restauranter (+5,0 %), der har oplevet stigende lønudgifter. Visse servicevirksomheder samt virksomheder indenfor undervisning, finansiering og forsikring samt ejendomshandel og udlejning har alle haft nedgang i deres lønudgifter.

Stadig flot soliditet

Virksomhedernes gennemsnitlige soliditetsgrad var ved udgangen af 2018 steget til 40,1 % mod 39,9 % i 2017.

Geografisk er der ikke den store forskel på virksomhedernes soliditet, dog ligger Fyn pænt til med en gennemsnitlig soliditet på 44,9 %, mens Sjælland – dog på et begrænset datamateriale – ligger i den anden ende med en gennemsnitlig soliditet på 36,4 %. Et spring mellem top og bund på kun 8,5 procentpoint er dog ikke meget. Den samlede konklusion er derfor, at de mindre og mellemstore virksomheder er bedre rustet til at modstå en konjunkturnedgang, end de har været længe.

Hovedområder

 

SMV-index